Oferta dla syndyków i likwidatorów

Archiwum Państwowe w Koszalinie zaprasza do korzystania z naszych usług w zakresie przejmowania i przechowywania dokumentów o czasowym okresie przechowywania w tym dokumentacji osobowej i płacowej. Ustawą z dnia 18 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 241 z 2002 roku, poz. 2074), a także zgodnie z art. 51a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.02.171.1396 z późn. zmianami) zostały wprowadzone regulacje prawne dotyczące przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych zakładów pracy. Tym samym archiwa państwowe rozszerzyły swoją działalność o przechowalnictwo tej dokumentacji.

Jako profesjonalna instytucja z 50-letnią tradycją gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami archiwalnymi.

  • Przechowywanym dokumentom zapewniamy odpowiednie warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku, co daje gwarancję właściwego ich zabezpieczenia. Dokumentacja jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi przechowywania, konserwacji, udostępniania i brakowania dokumentacji przeterminowanej.
  • Przejęta przez Archiwum dokumentacja przechowana jest zgodnie z okresami przewidzianymi przepisami prawa.
  • Przejęta dokumentacja niearchiwalna, przez cały prawnie określony okres przechowywania będzie znajdowała się w budynku Archiwum Państwowego.
  • Doświadczenie pracowników Archiwum oraz kompetentne ich przygotowanie daje gwarancję i pewność fachowego zabezpieczenia przechowywanej dokumentacji.
  • Powierzoną naszej pieczy dokumentację udostępniamy w każdym czasie wyłącznie Składającemu, upoważnionym przez niego osobom lub z mocy prawa urzędom skarbowym, organom wymiaru sprawiedliwości.
  • Na wniosek pracowników firm zlikwidowanych bądź upadłych wystawiamy z przejętej dokumentacji zaświadczenia, odpisy i uwierzytelnione kopie z zakresu ich stosunku pracy, w szczególności dla celów emerytalno-rentowych.
  • Przekazywanie akt do dalszego przechowywania jest odpłatne i odbywa się w oparciu o protokół przekazania po podpisaniu „Umowy Przechowania”.
  • Koszt przejęcia i przechowywania dokumentacji jest uzależniony od ilości, stanu zachowania i formatu akt oraz podlega indywidualnej negocjacji z każdym przedsiębiorcą, likwidatorem, syndykiem masy upadłości.

W przypadku zainteresowania Przedstawiciele Archiwum spotkają się z Państwem aby omówić szczegóły, przedstawić projekt umowy i odpowiedzieć na wszelkie pytania.

W tym celu Prosimy o kontakt osobisty z Panią mgr Katarzyną Królczyk – Zastępcą Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie, przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 2 lub telefoniczny pod nr /94/ 317 03 60 (sekretariat).

Zapraszamy do współpracy.