ZARZĄDZENIE NR 10

Do pobrania w formacie PDF -> POBIERZ

Sek. 0201.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 10

Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie

z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie cennika za usługi archiwalne świadczone przez

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Na podstawie art. 11 a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Cennik za usługi archiwalne świadczone przez Archiwum Państwowe w Koszalinie” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się kierownika Oddziału III (Ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych) oraz kierowników oddziałów zamiejscowych AP w Słupsku i Szczecinku, a także pracowników sekretariatu do umieszczenia zapisu cennika w miejscu widocznym i dostępnym dla użytkowników czytelni akt i interesantów obsługiwanych przez kancelarię.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 9 Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie cennika za usługi świadczone przez Archiwum Państwowe w Koszalinie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Archiwum Państwowego w Koszalinie

mgr Joanna Chojecka