ZARZĄDZENIE NR 6 Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie cennika za usługi archiwalne świadczone przez Archiwum Państwowe w Koszalinie

Do pobrania w formacie PDF -> POBIERZ

Sek.0201.6.2020

ZARZĄDZENIE NR 6

Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie

z dnia 28 kwietnia 2020

w sprawie cennika za usługi archiwalne świadczone przez

Archiwum Państwowe w Koszalinie

 

Na podstawie art. 11a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Cennik za usługi archiwalne świadczone przez Archiwum Państwowe w Koszalinie” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

 Zobowiązuje się kierownika Oddziału III (Ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych) oraz kierowników oddziałów zamiejscowych Archiwum w Słupsku i w Szczecinku, a także pracowników sekretariatu do umieszczania zapisu cennika w miejscu widocznym i dostępnym dla użytkowników czytelni akt i interesantów obsługiwanych przez kancelarię.

 § 3

Traci moc Zarządzenie Nr 10 Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie cennika za usługi archiwalne świadczone przez Archiwum Państwowe w Koszalinie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                           Dyrektor

Archiwum Państwowego w Koszalinie

                    Katarzyna Królczyk