Aktualności

Wystawa pt. “Nieznani bohaterowie sprawy katyńskiej”

Wystawa pt. “Nieznani bohaterowie sprawy katyńskiej”

Prezentowana wystawa została przygotowana w 70. rocznicę ekshumacji ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na wystawie, która składa się z 5 plansz, można obejrzeć m.in. fotografie z przeprowadzonych ekshumacji w lesie katyńskim oraz wybrane dokumenty i przedmioty z ocalałych kopert 31 oficerów Wojska Polskiego. Ekspozycja prezentuje także postacie bohaterów walki o pamięć i prawdę katyńską, takich jak: Kazimierz Skarżyński – sekretarz generalny PCK i  przewodniczący delegacji PCK do Katynia 16 IV 1943 r. Ludwik Rojkiewicz, Jerzy Wodzinowski, Hugo Kassur  – z Komisji Technicznej PCK w Katyniu. Dr Jan Zygmunt Robel, który w Państwowym Instytucie Medycyny Sądowej i Kryminalistyki w Krakowie zorganizował zespół badający dokumentację wydobytą z dołów śmierci.  Henryk Münch, Marian Friedberg, Franciszek Bielak, Jadwiga Majchrzycka i ks. prałat Stefan Wysocki, którzy z narażeniem życia przechowywali w ukryciu dokumenty katyńskie podczas wojny i w latach powojennych. Kwintesencją całej wystawy są ocalone i ukrywane przez byłą pracowniczkę PCK, Jadwigę Majchrzycką listy ekshumacyjne z numerami od 1-112, 01-01770 z parafą Kazimierza Skarżyńskiego, 02501-03900 z parafą Jadwigi Majchrzyckiej, sprawozdania z prac Komisji Technicznej PCK, wzór karty pomocniczej do identyfikowania poległych w Katyniu opracowany w Biurze Informacyjnym PCK czy sprawozdanie Jadwigi Majchrzyckiej z podróży służbowej do Krakowa  w 1944 r. na obrady Komisji Rozpoznawczej PCK do spraw identyfikacji zamordowanych w Katyniu na podstawie znalezionych przy nich dokumentów i przedmiotów. Dokumenty te w 2011 roku zostały przekazane do zasobu Archiwum Akt Nowych. Wystawa kończy się prezentacją wybranych wydawnictw podziemnych o Katyniu.

Plansza-tytułowa

Wystawa do pobrania w wysokiej rozdzielczości:

Plansza tytułowa

Plansza nr 1

Plansza nr 2

Plansza nr 3

Plansza nr 4

Materiały katyńskie w Archiwum Akt Nowych

Materiały katyńskie w Archiwum Akt Nowych

Najważniejszym zbiorem oryginalnych dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej jest zespół Akta Katyńskie Jadwigi Majchrzyckiej. Archiwalia uratowane przez byłą pracowniczkę PCK, Jadwigę Majchrzycką dotyczą polskich oficerów zamordowanych w Katyniu przez NKWD i prac związanych z ich ekshumacją. Są to przede wszystkim dokumenty Biura Informacyjnego PCK z lat 1943-1944 związane z: wysłaniem delegacji PCK do Katynia, sporządzaniem list ekshumowanych w lesie katyńskim, spisywaniem list alfabetycznych zamordowanych, procedurą zawiadamiania rodzin polskich oficerów o fakcie ich śmierci, identyfikowaniem depozytów wydobytych w Katyniu, odczytywaniem znalezionych przy oficerach notatek i pamiętników. Listy ekshumowanych były nadsyłane z Katynia i na ich podstawie została opracowana lista alfabetyczna oraz listy wysyłane do przedstawicielstw PCK w terenie, w tym m.in. do Lublina. W zbiorze znajdują się również: projekty pism potwierdzających śmierć w lesie katyńskim w języku niemieckim wraz z dokumentacją tego dotyczącą wydawania aktów zgonu oraz korespondencją z władzami niemieckimi; fragment notatki sporządzonej na podstawie 1/200 części materiału katyńskiego (w tym sporej części notatników); rękopis memoriału ZG PCK w sprawie zaświadczeń o śmierci dla ekshumowanych w Katyniu; karta pomocnicza do Głównej Księgi Ewidencyjnej Zaginionych w Katyniu nr 028; wytyczne przy opracowywaniu listy ekshumowanych; protokoły posiedzeń dotyczących wysłania do Katynia przedstawicieli PCK; notatki z konferencji w Krakowie w/s Katynia z 10.VI.1943 r.; ustalenia na temat Komisji Rozpoznawczej działającej w Krakowie w 1943 r. i 1944 r.; fragment protokołu posiedzenia Zarządu Głównego PCK z 3.VI.1943 r. w/s Katynia; fragment sprawozdania dr Wodzińskiego, Katyń 10.V.1943 r.; sprawozdanie z posiedzeń Komisji Specjalnej w dniach 9-10.II.1944 r.; rękopiśmienne notatki sporządzone w PCK przy opracowywaniu listy imiennej; odpisy notatników znalezionych w Katyniu, m.in. kpt. Kazimierza Gosiewskiego, Kraków 21.VI.44; wypisy z poszczególnych notatników wyjętych z kopert, m.in. Solskiego; sprawozdanie z podróży służbowej Jadwigi Majchrzyckiej do Krakowa w dniach 17-22.III.1944 r. Dokumenty są sporządzone w języku polskim, niemieckim i francuskim. Na podstawie tych dokumentów powstało wydawnictwo źródłowe „Listy ekshumacyjne i dokumenty Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża 1943–1944, wstęp i opracowanie Jolanta Adamska, Tadeusz Krawczak, Mariusz Olczak, Warszawa 2012″.

Drugim ważnym zbiorem w AAN dotyczącym zbrodni katyńskiej są Akta profesora Janusza Zawodnego, polskiego politologa, historyka, badacza zbrodni katyńskiej na stałe mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Autora książki „Śmierć w lesie. Historia mordu katyńskiego” wydanej w USA w 1962 r., natomiast wydanie polskie ukazało się dopiero w 1989 r. W przekazanej spuściźnie znajdziemy m.in. materiały biograficzne autora oraz opracowania naukowe, materiały  i wydawnictwa źródłowe zebrane przez niego  i innych autorów na temat zbrodni katyńskiej. 

W zbiorze Armia Krajowa zachowały się oryginalne meldunki gen. Stefana Roweckiego ps. Kalina do Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego z kwietnia i maja 1943 r. o odkryciu przez Niemców masowych grobów w Katyniu.  Natomiast w  Zbiór fotografii b. Centralnego Archiwum KC PZPR znajdziemy kopie zdjęć z przeprowadzanych ekshumacji w lesie katyńskim. Materiały katyńskie odnajdziemy również w innych zespołach archiwalnych, m.in.  sprawozdanie z lotu do Smoleńska z 13.IV.1943 r. w  Radzie Głównej Opiekuńczej w Krakowie; prośba o zwolnienie z więzienia w Berlinie Marii Bortnowskiej, w celu wysłania jej do Katynia z misją zbadania ofiar mordu z 30.IV.1943 r. w zespole Zbiór dra Stefana Uhmy do historii PCK w latach 1939-1945 czy oświadczenie rządu polskiego z dnia 25. IV. 1943 r. w sprawie decyzji rządu sowieckiego o zerwaniu stosunków z rządem polskim w zespole Wspólna Komisja Uczonych Partyjnych ZSRR i Polski do spraw Historii Stosunków między obu krajami.

Na zakończenie należy wspomnieć o zespole „Zbiór kserokopii akt rosyjskich dotyczących Katynia oraz dokumentacji redakcyjnej publikacji “Katyń. Dokumenty zbrodni”, w którym znajdują się kopie akt z archiwów rosyjskich przekazane na mocy porozumienia zawartego między NDAP a Zarządem Archiwów Federacji Rosyjskiej. Kserokopie zostały zgromadzone przez Wojskową Komisję Archiwalną kierowaną przez płk. prof. Jana Piętę. Na ich podstawie wydana została 4-tomowa publikacja “Katyń. Dokumenty zbrodni”.

 

Strona internetowa Archiwum Akt Nowych

Archiwum Akt Nowych w serwisie Szukaj w Archiwach

Archiwum Akt Nowych na portalu Facebook

Archiwum Akt Nowych na platformie YouTube

Archiwum Akt Nowych w serwisie Twitter

“O piekarzu, który pokochał Koszalin i chleb”

W najnowszym numerze periodyku “Miasto. Tygodnik Koszaliński” znajdziecie Państwo archiciekawą historię pewnego człowieka i jego rodziny – osób bardzo ważnych dla codziennego życia w powojennym Koszalinie. Zapraszamy do zapoznania się z historią Jana Ćwika, którego spuścizna została zabezpieczona w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie.

 

Miasto. Tygodnik Koszaliński – 02.04.21 – str. 6

Miasto. Tygodnik Koszaliński – 02.04.21 – str. 7

Komunikat ws. materiałów on-line

W związku z pracami serwisowymi na stronie internetowej www.koszalin.ap.gov.pl informujemy, że skany materiałów archiwalnych dostępne w zakładce „Zasoby on-line” w najbliższym czasie będą niedostępne.

Jednocześnie informujemy, że skany dokumentów z zasobu AP w Koszalinie oraz pozostałych archiwów państwowych są dostępne w serwisie Szukaj w Archiwach pod adresem: http://www.szukajwarchiwach.gov.pl/


Im Zusammenhang mit den Servicearbeiten auf der Website www.koszalin.ap.gov.pl möchten wir Sie darüber informieren, dass die auf der Registerkarte “Archivbestand-Online” verfügbaren Scans von Archivmaterial in naher Zukunft nicht verfügbar sein werden.

Gleichzeitig bitten wir Sie um Kenntnisnahme, dass Scans von Dokumenten aus dem Archivbestand des Staatsarchivs in Koszalin und anderen Staatsarchiven auf der Website der allgemeinen Archivsuche unter der Adresse https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ verfügbar sind.

Artykuł pt. “Historia jednej apteki” red. Dany Jurszewicz

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą historią pewnej apteki opowiedzianą przez Dorotę Cywińską, kustosza w Archiwum Państwowym w Koszalinie a opisaną przez red. Danę Jurszewicz w czasopiśmie

“Miasto. Tygodnik Koszaliński”.
 
 
 
.

 

Program “Karty historii” TV Max

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym odcinkiem programu “Karty Historii” realizowanego przez red. Mateusza Prusa dla Telewizji Kablowej Koszalin. W programie udział wzięła Dorota Cywińska, kustosz Archiwum Państwowego w Koszalinie, która zachęca do zadbania o archiwa rodzinne.
 
 
 
 

Jubileuszowy upominek

Z okazji jubileuszu 60-lecia działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie pani dyrektor Katarzyna Królczyk otrzymała z rąk JM rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK sympatyczny upominek.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową, bardzo udaną, współpracę przy licznych inicjatywach dla mieszkańców Koszalina, a także za jubileuszowe życzenia.

 

Komunikat dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie w związku z zamknięciem czytelni akt w Koszalinie, w Słupsku i w Szczecinku

Szanowni Państwo,
 
       w związku z wprowadzeniem rozszerzonych zasad bezpieczeństwa na terenie całego kraju uprzejmie informuję, że podjęłam decyzję o ograniczeniu działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie oraz jego oddziałów zamiejscowych w Słupsku i w Szczecinku do odwołania.
 
       Oznacza to, że czytelnie akt Archiwum Państwowego w Koszalinie oraz oddziałów zamiejscowych w Słupsku i w Szczecinku będą od 22 marca ZAMKNIĘTE do odwołania dla użytkowników.
Ponadto w celu realizacji kwerend z dokumentacji osobowej i płacowej, czy też uzyskania informacji o miejscach przechowywania dokumentacji pracowniczej, proszę o kierowanie spraw i zapytań drogą pocztową, e-mailową lub telefonicznie, na dane kontaktowe:
 
Archiwum Państwowe w Koszalinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 75-803 Koszalin
tel. 94 317 03 60
sekretariat@koszalin.ap.gov.pl
 
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Oddział w Słupsku
ul. W. Lutosławskiego 17, 76-200 Słupsk
tel. 59 842 54 13
slupsk@koszalin.ap.gov.pl
 
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Oddział w Szczecinku
ul. Parkowa 3, 78-400 Szczecinek
tel. 94 374 03 63
szczecinek@koszalin.ap.gov.pl
 
Jednocześnie przypominam, że ewidencja zasobu archiwalnego i skany wielu dokumentów dostępne są na portalu http://www.szukajwarchiwach.gov.pl/
Proszę na bieżąco śledzić komunikaty zamieszczane na stronie internetowej http://koszalin.ap.gov.pl i na profilu Archiwum Państwowego w Koszalinie w serwisie Facebook, informujące o ewentualnych ograniczeniach w funkcjonowaniu Archiwum.
 
Katarzyna Królczyk
Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie

 

Do góry

Informujemy, że strona Archiwum Państwowego w Koszalinie wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Ok

Translate »