Statut

Do pobrania w formacie PDF POBIERZ

ZARZĄDZENIE NR 17

NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Koszalinie


Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. poz. 1566) zarządza się, co następuje:

§ 1. Archiwum Państwowemu w Koszalinie nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Organy doradcze i opiniodawcze, powołane na podstawie przepisów statutu nadanego decyzją, o której
mowa w § 3, prowadzą działalność do końca okresu, na który zostały powołane, chyba że dyrektor Archiwum
Państwowego w Koszalinie zdecyduje inaczej.

§ 3. Traci moc decyzja nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Koszalinie, zmieniona decyzją nr 16 Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2010 r., decyzją nr 39 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 września 2013 r., decyzją nr 15 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2014 r. i zarządzeniem nr 43 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 19 lipca 2017 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem:
1) § 2,

2) § 10 załącznika do zarządzenia

które wchodzą w życie z dniem podpisania.

 

                                NACZELNY DYREKTOR
                                   ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

                                   PAWEŁ PIETRZYK

Załącznik do zarządzenia nr 17
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia 31 marca 2022 r. (poz. 17)


STATUT
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KOSZALINIE


Rozdział 1.
Przepisy ogólne


§ 1. Archiwum Państwowe w Koszalinie, zwane dalej „Archiwum”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(Dz. U. z 2020 r. poz. 164),
zwanej dalej „ustawą”;

2) niniejszego statutu;

3) innych przepisów prawa.

§ 2. 1. Siedzibą Archiwum jest Koszalin.
2. Właściwość Archiwum określają przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy.

§ 3. Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

§ 4. Archiwum jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Rozdział 2.
Przedmiot działalności i zakres działania

§ 5. Przedmiotem działalności Archiwum są zadania określone w przepisach ustawy, w szczególności
w art. 28, a także w innych przepisach prawa.


§ 6.1. Zasób archiwalny Archiwum stanowią materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania Archiwum, a także jego zasób historyczny.

2. Do zasobu archiwalnego Archiwum wchodzą również materiały archiwalne zaliczane do niepaństwowego zasobu archiwalnego przejmowane na podstawie art. 44 ust. 12 ustawy oraz nabywane na podstawie jej art. 9 ust. 1, a także nabyte w innej drodze.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna oraz organy doradcze i opiniodawcze


§ 7. 1. Archiwum kieruje dyrektor.

2. Dyrektor Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, przed którym jest
odpowiedzialny za całokształt działalności Archiwum.

3. Pod nieobecność dyrektora Archiwum jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego kierownik
komórki organizacyjnej.


§ 8. 1. W skład Archiwum wchodzą:

1) Oddział I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego;

2) Oddział II ewidencji, opracowania i zabezpieczania zasobu archiwalnego;

3) Oddział III udostępniania zasobu archiwalnego;

4) Oddział IV popularyzacji zasobu archiwalnego;

5) Dział administracyjnogospodarczy;                                                                                                                                 6) Dział finansowoksięgowy;
7) Stanowisko do spraw kadr i rozwoju zawodowego.

2. W skład Archiwum wchodzą oddziały zamiejscowe noszące nazwy:

1) Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku;

2) Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku.


§ 9. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, wymienionych
w § 8 oraz zadania wykonywane na samodzielnych stanowiskach, a także tryb realizacji tych zadań określa
regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Archiwum.


§ 10. Przy dyrektorze Archiwum:

1) działają:

        a) organy opiniodawczodoradcze powołane na podstawie przepisów wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

        b) organy określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

2) mogą działać komisje i zespoły do rozpatrywania określonych spraw powołane przez dyrektora Archiwum.