Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – O-Sz.26.1.2020

Informacja z otwarcia ofert

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego 2020-07-22

Ogłoszenie nr 563549-N-2020 z dnia 2020-07-17 r.

SIWZ

Umowa z wykonawcą 17.07.2020

Szczecinek AP 2018 – izolacja podpiwniczenia

Izolacje wewnętrzne budynku AP w Szczecinku – przedmiar robót 03.2020

Izolacje wewnętrzne budynku

AP w Szczecinku – kosztorys ofertowy 03.2020

ARCH SZCZECINEK INWENT

 
Informacja z otwarcia ofert – Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie”
 
 
 
 
 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na pytanie SIWZ z dnia 31 stycznia 2019

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie nr 507269-N-2019 z dnia 2019-01-29

SIWZ Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie”

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załacznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych uslug

Załącznik nr 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Koncepcja architektoniczna pn. Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie

Załacznik nr 9 Budynek Archiwum. Wskazówki dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego

Załącznik nr 10 Opinia geotechniczna z listopada 2015 r.

Załącznik nr 11 Decyzja Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie z 6 lutego 2018 r

Załącznik nr 12 Decyzja Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie z 9 lutego 2018 r.

Załącznik nr 13 Uchwała nr XLII-594-2018 RM w Koszalinie z 15 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagosp. przestrzennego Śródmieścia K-lina

Załącznik nr 14 Inwentaryzacja budynku AP w Koszalinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, działka nr 219 obr. 21 (stan na dzień październik 2015 r.)

Załącznik nr 15 Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Koszalinie z dnia 4 grudnia 2015r., znak ZN.K.5183.270.2015.KB

Załącznik nr 16 Ekspertyza techniczna stanu istniejącego budynku siedziby AP w Koszalinie położonego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2…

Załącznik nr 17 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Wykonanie dokumentacji projektowej..(AG.26.1.2018)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja z otwarcia ofert

—————————————————————————————————-

Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie”, wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 
 —————————————————————————————————-

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane