Jak odszukać dokumenty osobowe i płacowe?

Gdzie szukać swoich akt pracowniczych?

Najpierw ustal czy twój zakład pracy nadal istnieje, czy już zakończył swoją działalność.

I. Jeśli zakład pracy nadal istnieje?

dokumentacja pracownicza powinna być nadal tam przechowywana. Jeśli nie jest – zakład pracy powinien podać ci informację o tym, gdzie przechowywana jest twoja dokumentacja.

II. Jeśli zakład pracy już nie istnieje, a był:

– jednostką państwową – zwróć się do jego następcy prawnego (tzw. sukcesora), który kontynuuje jego działalność i powinien nadal przechowywać akta po swoim poprzedniku. W przypadku, gdy nie ma sukcesora, zwróć się do organu założycielskiego lub organu nadrzędnego swojego byłego pracodawcy. Zazwyczaj był nim wojewoda lub minister, np. Urzędy Wojewódzkie i ich oddziały zamiejscowe w całej Polsce przechowują akta przedsiębiorstw, których organem założycielskim był wojewoda oraz instytucji i urzędów podlegających urzędom wojewódzkim,

– spółdzielnią lub organizacją spółdzielczą – informację o miejscu przechowywania dokumentacji po zlikwidowanych spółdzielniach z całego kraju uzyskasz w Krajowej Radzie Spółdzielczej lub w jej archiwum pod adresem ul. Nocznickiego 29, 01-918 Warszawa, pod numerem telefonu 022 835 12 60 lub na stronie internetowej www.krs.com.pl.

– przedsiębiorstwem związanym z rolnictwem (m.in. PGR-y, fermy, stacje ochrony roślin) – zwróć się w tej sprawie do Zachodniopomorskiej Składnicy Akt – Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, ul. Gen. J. Bema 30, 73-150 Łobez, tel. 91 397 40 82,

– 
firmą prywatną – należy pamiętać, iż obowiązek zabezpieczenia tej dokumentacji spoczywa na właścicielu firmy. W poszukiwaniach byłego właściciela mogą pomóc wpisy w terytorialnie właściwych rejestrach sądów lub organów administracji terenowej,

– spółką prawa cywilnego lub handlowego – dokumenty powinien mieć jej likwidator lub syndyk masy upadłości. Pełnią oni rolę następcy prawnego, którzy w porozumieniu z właściwym Sądem Rejonowym (Wydział Gospodarczy) decydują o dalszych losach akt. Z uwagi na to, część informacji dotyczących miejsca przechowywania dokumentacji pracowniczej po nieistniejących zakładach pracy można uzyskać za pośrednictwem wydziałów rejestrowych właściwych terytorialnie sądów rejonowych. Sąd Rejonowy w Koszalinie, ul. Andersa 34, V Wydział Gospodarczy – Sekcja Upadłości, tel. 94 342 82 60 lub Wydział Rejestrowy (likwidacja) tel. 94 342 67 73. Syndyk lub likwidator może zlecić dalsze przechowywanie dokumentacji prywatnej firmie przechowalniczej, archiwum państwowemu lub innym organizacjom.

Informację o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej po nieistniejących zakładach z terenu byłych województw koszalińskiego i słupskiego uzyskasz w Archiwum Państwowym w Koszalinie telefonicznie pod nr 94 342 48 70 lub 94 317 03 70 albo korzystając samodzielnie z internetowej bazy danych „Ewidencja” pod adresem http://ewidencja.archiwa.gov.pl, w której zgromadzone są informacje o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej z całego kraju.