Ograniczenia w realizacji praw osoby, której dane dotyczą

Informacja dotycząca stosowania ograniczeń w realizacji praw osoby, której dane dotyczą w Archiwum Państwowym w Koszalinie

 

Informujemy, że nowelizacja Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza stosowanie praw osoby, której dane dotyczą w następujący sposób:

1. Prawo do sprostowania danych

Przyjmiemy od osoby, której dane dotyczą pisemne sprostowanie lub uzupełnienie jej danych osobowych. Nie będziemy jednak ingerować w materiały archiwalne, będziemy je przechowywać odrębnie, a informację o wniesieniu sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zamieścimy w odpowiednich środkach ewidencyjnych lub wskażemy, jakie są to środki.

2. Prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych lub w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą nie zgadza się na ich usunięcie

Ograniczamy to prawo w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny lub w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Nowelizacja ustawy określa również sposób realizacji prawa dostępu do danych osoby, której te dane dotyczą. Prawo dostępu jest realizowane w ten sposób, że umożliwiamy dostęp do danych osobowych w zakresie, w jakim dane mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.