Działalność

Archiwum Państwowe w Koszalinie jest urzędem administracji rządowej. Jego zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie najważniejszych dokumentów powstałych w urzędach administracji publicznej i niektórych innych instytucjach działających na terenie Pomorza Środkowego.

Archiwum jest także placówką naukową, która zajmuje się badaniem zgromadzonych dokumentów oraz prowadzeniem działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej.

 

Na podstawie zgromadzonych w swoim zasobie dokumentów, Archiwum wydaje zaświadczenia oraz uwierzytelnione wypisy, odpisy, wyciągi i reprodukcje materiałów archiwalnych.

Z akt zgromadzonych w Archiwum korzystają nie tylko historycy i miłośnicy dziejów Pomorza Środkowego, ale także naukowcy prowadzący badania w innych dziedzinach, studenci różnych kierunków zbierający materiały do prac zaliczeniowych oraz genealodzy. Dużą grupę odwiedzających stanowią pracownicy urzędów i innych zakładów pracy, korzystający z materiałów archiwalnych do celów służbowych.

Na podstawie akt z koszalińskiego Archiwum polscy i zagraniczni użytkownicy napisali już kilka tysięcy prac i rozpraw naukowych, artykułów oraz innych publikacji.

Dyrektorem Archiwum Państwowego w Koszalinie jest obecnie mgr Katarzyna Królczyk. Archiwum ma dwa Oddziały Zamiejscowe w Słupsku i Szczecinku.

Archiwum Państwowe w Koszalinie zostało powołane Rozporządzeniem Nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1953 w sprawie utworzenia Wojewódzkich Archiwów Państwowych w Koszalinie, Opolu i Zielonej Górze. Jednak z powodu braku odpowiedniego lokalu faktycznie rozpoczęło swoją działalność dopiero 1 lutego 1961 r. Do 1983 r. nosiło nazwę Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Koszalinie. Więcej

Archiwum Państwowe w Koszalinie jest częścią polskiej sieci archiwalnej, która podlega bezpośrednio Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych w Warszawie i składa się z trzech archiwów centralnych: Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, gromadzących akta z terenu całego kraju, Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowe i Płacowej w Milanówku oraz 30 archiwów państwowych – gromadzących akta ze swojego regionu (większość z nich ma jeszcze swoje oddziały zamiejscowe).

Sieć archiwów regionalnych nie pokrywa się z obecnym podziałem administracyjnym Polski (na województwa i powiaty) i w każdym z obecnie istniejących województw może być kilka archiwów państwowych i ich oddziałów.
Więcej informacji o działalności polskich archiwów państwowych można znaleźć na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pod adresem www.archiwa.gov.pl

 

Zasięg działania Archiwum Państwowego w Koszalinie to:

– na terenie województwa zachodniopomorskiego obszar obejmujący:miasto na prawach powiatu Koszalin, wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów:białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego i świdwińskiego;

– na terenie województwa pomorskiego obszar obejmujący: miasto na prawach powiatu Słupsk, wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: bytowskiego, człuchowskiego, lęborskiego i słupskiego, gminę Konarzyny powiatu chojnickiego.

Archiwum współpracuje z archiwami mającymi swoją siedzibę na terenie jego działania oraz z jednostkami organizacyjnymi, w których powstaje niepaństwowy zasób archiwalny. Szczegółowy zakres i zasięg działania Archiwum Państwowego w Koszalinie określony jest w Statucie.

 

Działalność usługowa (przechowalnictwo)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074) od 1 kwietnia 2003 Archiwum Państwowe w Koszalinie rozszerzyło swoją działalność o usługi archiwalne związane z przechowywaniem, kopiowaniem i konserwacją dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców. Poszukując swoich akt pracowniczych można skorzystać z ogólnopolskiej bazy o Miejscach Przechowywania Dokumentacji Osobowej i Płacowej pod adresem ewidencja.archiwa.gov.pl

 

Podstawy prawne działalności:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164).

Statut wprowadzony zarządzeniem Nr 17 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Koszalinie.

Regulamin Organizacyjny Archiwum Państwowego w Koszalinie.