Ograniczenia w realizacji praw osoby, której dane dotyczą

Informacja dotycząca stosowania ograniczeń w realizacji praw osoby, której dane dotyczą w Archiwum Państwowym w Koszalinie

 

Archiwum Państwowe w Koszalinie uprzejmie informuje, że nowelizacja Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza stosowanie praw osoby, której dane dotyczą  w następujący sposób:

1. Prawo do sprostowania danych

Archiwum przyjmie od osoby, której dane dotyczą pisemne sprostowanie lub uzupełnienie jej danych osobowych. Nie będzie jednak ingerowało w materiały archiwalne, będzie je przechowywało odrębnie a informację o wniesieniu sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zamieści w odpowiednich środkach ewidencyjnych. (ewentualnie wskazać jakie to są środki)

 

2.     Prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych lub w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba której dane dotyczą nie zgadza się na ich usunięcie

Archiwum ogranicza to prawo w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach , także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny lub w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

 

Nowelizacja ustawy określa również sposób realizacji prawa dostępu do danych osoby, której te dane dotyczą. Prawo dostępu jest realizowane w ten sposób, że Archiwum umożliwia dostęp do danych osobowych w zakresie w jakim dane mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.