Deklaracja o dostępności

Archiwum Państwowe w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Archiwum Państwowego w Koszalinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 28.11.2016
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • filmy z serwisu Youtube (i innych) nie posiadają napisów,
 • po wyłączeniu przetwarzania styli CSS, skryptów java, niektóre elementy strony nie utrzymują logicznej kolejności,
 • niektóre elementy interfejsu użytkownika mają kontrast mniejszy niż 3:1,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • nie wszystkie hiperłącza nie zostały oznaczone wyróżniającym się kolorem
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
 • niektóre elementy aktywne nie są odpowiednio opisane,
 • brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,
 • mapa dojazdu do siedziby jest integracją zewnętrznego serwisu google map,
 • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 30.09.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 15.10.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • e-mail: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl
 • telefon: 94 317 03 60

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie
 • adres: Archiwum Państwowe w Koszalinie
  ul. M. Skłodowskiej – Curie 2
  75-803 Koszalin
 • e-mail: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl
 • telefon: 94 317 03 60

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Archiwum Państwowe w Koszalinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2

Główne drzwi zlokalizowane jest od ul. M. Skłodowskiej – Curie 2. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się zewnętrzna platforma do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem znajduje się domofon. Parter budynku został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada swobodną komunikację, odpowiednią szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów i różnic w poziomie podłóg, antypoślizgową powierzchnię podłóg, a także dostosowaną toaletę na parterze budynku, na parterze znajduje się czytelnia akt oraz punkt informacji, w którym obsługiwani są interesanci, w tym  także niepełnosprawni. Budynek jest czterokondygnacyjny i nie posiada windy osobowej. Poszczególne pietra budynku nie są dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem merytorycznym na parterze i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Przy budynku znajduje się parking bez wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Archiwum znajduje się drugi osobny budynek edukacyjno – wystawienniczy „Archigaleria”. Obiekt ten posiada podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych, odpowiednią szerokość drzwi i korytarza, brak schodów, progów i różnic w poziomie podłóg, antypoślizgową powierzchnię podłóg, a także dostosowaną toaletę dla osób niepełnosprawnych.

 

Środkami wspierającymi komunikację w Archiwum Państwowym w Koszalinie jest:
– poczta elektroniczna, którą można kierować na adres sekretariat@koszalin.ap.gov.pl
– telefon: 94 317 03 60

Archiwum Państwowe w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 4 (budynek magazynowy)

Główne drzwi zlokalizowane jest od ul. Stawisińskiego. Przed wejściem znajduje się domofon. Wejście do budynku z poziomu gruntu. W budynku przy ul. Wojska Polskiego 4 znajduje się dokumentacja osobowo – płacowa. Interesanci nie są w tym obiekcie obsługiwani, kierowani są do budynku Centrali Archiwum Państwowego w Koszalinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 2. Budynek ten nie jest dostosowany do użytku osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się schody, brak jest windy osobowej, na wysokim parterze mieści się pomieszczenie biurowe. Budynek nie posiada swojego parkingu ale jest miejsce gdzie można samochód zaparkować, lecz jest ono bez wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Dane teleadresowe budynku:

Archiwum Państwowe w Koszalinie
ul. Wojska Polskiego 4
75-950 Koszalin
tel.: 94 342 48 70

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17

Główne drzwi zlokalizowane jest od ul. W. Lutosławskiego. Przed wejściem znajduje się domofon. W budynku Oddziału w Słupsku przed wejściem głównym do obiektu znajdują się schody, natomiast z tyłu obiektu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wejście do budynku. Sekretariat mieści się na parterze. Korytarz jest wystarczająco szeroki, by można było swobodnie poruszać się na wózku. Czytelnia akt znajduje się na parterze, ale posiada 7 stopni, aby móc do niej wejść. Na parterze znajduje się również toaleta, lecz nieprzystosowana dla niepełnosprawnych. Budynek posiada schody, brak jest windy osobowej. Poszczególne pietra budynku nie są dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu. Przy obiekcie znajduje się niewielki parking bez wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości z skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku jest przychylne osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dane teleadresowe budynku:

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
ul. W. Lutosławskiego 17
76-200 Słupsk
tel.: 59 842 54 13

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku ul. Parkowa 3

Główne wejście zlokalizowane jest od ul. Parkowej. Przed wejściem znajduje się domofon. Wejście do budynku Oddziału w Szczecinku z gruntu. Bezpośrednio za drzwiami znajdują się schody umożliwiające wejście na wyższy parter do budynku. Sekretariat mieści się na wyższym parterze po lewej stronie. Korytarz jest wystarczająco szeroki, by można było swobodnie poruszać się na wózku. Czytelnia akt znajduje się na parterze. W obiekcie na parterze znajduje się toaleta, lecz nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada schody, brak jest windy osobowej. Poszczególne piętra budynku nie są dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu. Przy obiekcie znajduje się parking bez wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości z skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku jest przychylne osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dane teleadresowe budynku:

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
ul. Parkowa 3
78-400 Szczecinek
tel.: 94 374 03 63