Regulamin organizacyjny

Do pobrania w formacie PDF -> POBIERZ
020-3/2011

 

ZARZĄDZENIE NR 3

Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie

z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego

Archiwum Państwowego w Koszalinie

Na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity: Dz. u. 2006 r. Nr 97 poz. 673 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 ust. 1 i § 13 ust. 2 pkt. 8 Statutu Archiwum Państwowego w Koszalinie, wprowadzonego Decyzją Nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 czerwca 2007 r., zmienionego Decyzją Nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2010 r., zarządza się co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny dla Archiwum Państwowego w Koszalinie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia

§2

Uchwala się Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego dla Archiwum Państwowego w Koszalinie

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie