Wniosek o zapewnienie komunikacji

Wniosek o zapewnienie komunikacji

(należy złożyć minimum 3 dni przed planowaną wizytą)

 

Urząd obsługujący:

 

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Marii Skłodowskiej-Curie 2

75-803 Koszalin

e-mail: sekreteriat@koszalin.ap.gov.pl

tel. 94 317 03 60

Miejsce zapewnienia komunikacji. Wybierz wstawiając w pole wyboru znak x.

Centrala w Koszalinie

Oddział w Słupsku

Oddział w Szczecinku

Imię i nazwisko osoby uprawnionej1, dane kontaktowe (telefon lub mail):

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej2 do reprezentowania, dane kontaktowe

 (telefon lub mail):

 

Wybrana metoda komunikowania się3:

  • PJM (polski język migowy)
  • SJM (polski język migowy)
  • SKOGN(sposób komunikowania się osób głuchoniemych)
  • Inne:……………………………………….

Cel wizyty:  

 

Planowany termin skorzystania ze świadczenia (data i godzina):

 

Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z 27.08.1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych4.

 

Data                                                                                         Podpis

 

 

Objaśnienia:

1) Osoba uprawniona – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

2) Osoba reprezentująca osobę uprawnioną (członek rodziny osoby uprawnionej, osoba przybrana).

3) zaznacz X przy wybranej metodzie komunikacji , w przypadku INNE wpisz sposób zapewnienia komunikacji.

4) Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017poz. 1824).

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Koszalinie z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, w Koszalinie (kod pocztowy: 75-803), tel.: 94 317 03 60, adres e-mail sekretariat@koszalin.ap.gov.pl