Zarządzenie nr 4

Zarządzenie nr 4 Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie

z dnia 10 września 2021 r.

sprawie regulaminu i cennika usług archiwalnych świadczonych przez

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Na podstawie §13 ust. 2 pkt. 8 Statutu Archiwum Państwowego w Koszalinie oraz Art. 16 ust. 2a Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), zarządza się co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin i cennik usług archiwalnych świadczonych przez Archiwum Państwowe w Koszalinie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zobowiązuje się kierownika Oddziału III (Ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych) oraz kierowników oddziałów zamiejscowych Archiwum w Słupsku i w Szczecinku, a także pracowników sekretariatu do umieszczania zapisu cennika w miejscu widocznym i dostępnym dla użytkowników czytelni akt i interesantów obsługiwanych przez kancelarię.

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie cennika za usługi archiwalne świadczone przez Archiwum Państwowe w Koszalinie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.