Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie”, wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie
informuje o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie”, wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Ogłoszenie O Zamówieniu Usługi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ